Зурхай 22 apr 2021 330

​Зурхай - апрелиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 10.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.