Зурхай 23 apr 2021 209

​Зурхай - апрелиин 23, гарагай 6, буряад-монгол литээр 11

Энэ үдэр: “У-лаг” - хооһон гар – найр наада эмхидхэхэгүй, мүнгэ урьһалхагүй (үгырхэ), шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, гэр бараа барихагүй, хурим түрэ наадахагүй, нэрэ үгэхэгүй, пеэшэ табихагүй, хии мори хиидхэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, үрэһэ тарихагүй. Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй. Аргагүй хэрэгэй гараа һаа: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан, мэдэрэл һонор болохо.