Зурхай 28 apr 2021 164

​Зурхай - апрелиин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 16

Дуйнхор хуралай түгэсхэл.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, илангаяа шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу, шэнэ гэр барихагүй, гэр байра заһахагүй, зөөлгэхэгүй; аралжаа наймаа ябуулхагүй, газар малтахагүй.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэрхэ.