Зурхай 29 apr 2021 167

​Зурхай - апрелиин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, айраг тараг бүрихэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.