Зурхай 30 apr 2021 229

​Зурхай - апрелиин 30, гарагай 6, буряад-монгол литээр 19

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «Сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада, бэшэһэнээ эблүүлжэ, ном болгоходо, шэнэ гэр барихада, харгыда ябахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, мал худалдахагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.