Зурхай 20 may 2021 133

​Зурхай - майн 20, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 8

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хүдөөлхэдэ, газар хахалхада, үрэһэ тарихада, хубсаһа эсхэхэдэ муу.

Шэнын 8-да хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.