Зурхай 21 may 2021 175

​Зурхай - майн 21, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 9 (10 таһарна)

Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй.

Шэнын 9-дэ аралжаа наймаанда, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.