Зурхай 25 may 2021 187

​Зурхай - майн 25, гарагай 3, буряад-монгол литээр 14

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай түрүүшын үдэр.

Дашинима (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, илангаяа мал худалдахада, холын замда гарахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Үрэһэ таряа тарихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.