Зурхай 2 jun 2021 183

​Зурхай - июниин 2, гарагай 4, буряад-монгол литээр 23 (22 таһарба)

Наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, угаалга болон элбэгжэхэ, арьбажуулха хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха