Зурхай 10 jun 2021 231

​Зурхай - июниин 10, гарагай 5, буряад-монгол литээр 30

Һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, айраг тараг эдьхэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргалдаанда.