Зурхай 18 jun 2021 190

​Зурхай - июниин 18, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 8

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: “шатаалга”- зоболондо. Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Газар хахалхагүй, таряа тарихагүй, гэрлэхэгүй, хубсаһа эсхэхэгүй. Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.