Зурхай 2 jul 2021 195

​Зурхай - июлиин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ, хониной хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр.

Хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.