Зурхай 9 jul 2021 187

​Июлиин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 30

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «тааралдалгүй» - гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ хэрэгүүдтэ муу. Тиигэбэшье хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.