Зурхай 11 jul 2021 176

​Июлиин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 2

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Олзын хэрэг эрхилэлтэгүй. Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухархын» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.