Зурхай 12 jul 2021 272

​​Буряад-монгол зурхай июлиин 12-һоо 18 болотор

Июлиин 12, гарагай 2, буряад-монгол литээр 2.

Хэрэггүй юумэнһээ, муу заншалһаа һалахада һайн. Зайлашагүй хэрэгэй гарабал, энэ тарни: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” уншаад эхилжэ болохо.

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.

Июлиин 13, гарагай 3, буряад-монгол литээр 3.

Майдар хуралай түрүүшын үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, нарай үхибүү гэртэһээ гаргахагүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Июлиин 14, гарагай 4, буряад-монгол литээр 4.

Майдар хуралай гол үдэр.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ һайжарха.

Июлиин 15, гарагай 5, буряад-монгол литээр 5.

Майдар хуралай түгэсхэл.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр операцида оролтогүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ. “Пагшаг” дүүрэбэ.

Июлиин 16, гарагай 6, буряад-монгол литээр 7.

Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ - юрын шухала хэрэгүүдтэ муу.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Июлиин 17, гарагай 7, буряад-монгол литээр 8.

Гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ - юрын шухала хэрэгүүдтэ муу.

Тиигэбэшье, даллага абхуулхада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр: У-лаг – хооһон гар – найрлахагүй, мүнгэ урьһалхагүй, шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, үрэһэ тарихагүй, хүдөөлхэгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Июлиин 18, гарагай 1, буряад-монгол литээр 9.

Һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.