Зурхай 13 jul 2021 155

​Июлиин 13, гарагай 3, буряад-монгол литээр 3

Майдар хуралай түрүүшын үдэр.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, нарай үхибүү гэртэһээ гаргахагүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.