Зурхай 17 jul 2021 187

​Июлиин 17, гарагай 7, буряад-монгол литээр 8

Гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ - юрын шухала хэрэгүүдтэ муу.

Тиигэбэшье, даллага абхуулхада, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр: У-лаг – хооһон гар – найрлахагүй, мүнгэ урьһалхагүй, шорой шулуугаар ажал хэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, үрэһэ тарихагүй, хүдөөлхэгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.