Зурхай 18 jul 2021 186

​Июлиин 18, гарагай 1, буряад-монгол литээр 9

Һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.