Зурхай 19 jul 2021 211

​​​Буряад-монгол зурхай июлиин 19-һоо 25 болотор

© фото: Анна Огородник

Июлиин 19, гарагай 2, буряад-монгол литээр 10

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Тиигэбэшье баһа “У-лаг – хооһон гар” үдэр тудана, тиимэһээ тэнсэнэ гэжэ тоолоод, юрын үдэр шэнгеэр үнгэргэхэ.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Энэ үдэр харгыда, илангаяа баруун зүг руу гарахада муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – аза жаргалда.

Июлиин 20, гарагай 3, буряад-монгол литээр 11

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан, мэдэрэл һайжарха.

Июлиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 12

Модон хохимой үдэр буянай садан, ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ. Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада эмхидхэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – гай гасаланда.

Июлиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 13

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо гаргахагүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо. Үһэеэ абхуулхада – оролдолго элбэгжэхэ.

Июлиин 23, гарагай 6, буряад-монгол литээр 14

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада, найр, хурим түрэ эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Июлиин 24, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада, найр, хурим түрэ эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулаагүй һаа, дээрэ, һүнэһэн толгойдоо орошоно.

Июлиин 25, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16

Шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһахада муу үдэр.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда, илангаяа баруун зүг руу гарахада муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Фото: Анна Огородник