Зурхай 21 jul 2021 118

​Июлиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 12

Модон хохимой үдэр буянай садан, ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ. Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, найр наада эмхидхэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – гай гасаланда.