Зурхай 25 jul 2021 161

​Июлиин 25, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16

Шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, гэр бараа заһахада муу үдэр.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда, илангаяа баруун зүг руу гарахада муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.