Зурхай 26 jul 2021 124

​Июлиин 26, гарагай 2, буряад-монгол литээр 18

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, хурим түрэ наадаха, найр наада эмхидхэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха үйлэнүүдтэ, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хүдөөлхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.