Зурхай 30 jul 2021 165

​Июлиин 30, гарагай 6, буряад-монгол литээр 21

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, хурим түрэ наадаха, найр наада эмхидхэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха үйлэнүүдтэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Олзын хэрэг эхилхэгүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.