Зурхай 1 aug 2021 154

​Августын 1, гарагай 1, буряад-монгол литээр 23

Һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэрые, шухала ушарнуудые тэмдэглэхэгүй, ондоо тээшэнь эльгээхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэх