Зурхай 4 aug 2021 151

​Августын 4, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада, хурим түрэ, найр эмхидхэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ байгуулхада, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баярта.