Зурхай 8 aug 2021 223

​Августын 8, гарагай 1, буряад-монгол литээр 30

“Янкон” үдэр – ямаршье үйлэдэ муу. Һэргэг байха. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Хэрэггүй муу, һайн юумэнүүдһээ һалахада, хаяхада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Аргагүй хэрэг гарабал, энэ тарни уншаад эхилээрэйт: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХАА”. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.