Зурхай 9 aug 2021 280

​Буряад-монгол зурхай августын 9-һөө 15 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 9, гарагай 2, буряад-монгол литээр 1.

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй. Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Августын 10, гарагай 3, буряад-монгол литээр 2.

Шэнэ хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй; эмнэлгэдэ орохогүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй. Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ, хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Августын 11, гарагай 4, буряад-монгол литээр 3.

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 12, гарагай 5, буряад-монгол литээр 4.

Дашинима (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн. Эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, эрдэм номдо һурахада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – нюур, шарай һайжарха.

Августын 13, гарагай 6, буряад-монгол литээр 5.

Гээлтэ хороолто, хулгай дээрмэ боложо болохо; хурим түрэ наадахагүй, ехэ хэрэг эхилхэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй. Хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Августын 14, гарагай 7, буряад-монгол литээр 6.

Гээлтэ хороолто, хулгай дээрмэ боложо болохо; хурим түрэ наадахагүй, ехэ хэрэг эхилхэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Таряанай даллага абахада һайн үдэр. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.

Августын 15, гарагай 1, буряад-монгол литээр 7.

Эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, эрдэм номдо һурахада, хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Хурим түрэ наадахагүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК