Зурхай 19 aug 2021 153

​Зурхай - августын 19, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12

Хүүгэдэй хэшэг даллага абаха, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Олзын хэрэг эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гархада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гашуудалда.