Зурхай 24 sep 2021 185

​Зурхай - сентябриин 24, гарагай 6, буряад-монгол литээр 18

Хэшэг даллага абахада, илангаяа хониной даллага абхуулхада һайн үдэр.

Энэ үдэр гээлтэ, хороолто ушаржа, гарза гаража болохо, тиимэһээ шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – гарзалха.