Зурхай 11 oct 2021 335

​Буряад-монгол зурхай октябриин 11-һээ 17 болотор

© фото: Анна Огородник

Октябриин 11, гарагай 2, буряад-монгол литээр 6.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, найр наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһахагүй, зөөлгэхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

 Үһэеэ абхуулхада – гадаада шарай муудаха.

Октябриин 12, гарагай 3, буряад-монгол литээр 7.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа хурим түрын хэрэгүүдые ябуулалтагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда.

Октябриин 13, гарагай 4, буряад-монгол литээр 8.

Мориной, ута наһанай, баялигай хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ (уһанда орохо бүхы үйлэнүүдтэ), хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ута наһанда.

Октябриин 14, гарагай 5, буряад-монгол литээр 9.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Бусад шухала хэрэгүүдые тэбшэбэл дээрэ, илангаяа наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.

Октябриин 15, гарагай 6, буряад-монгол литээр 10.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Октябриин 16, гарагай 7, буряад-монгол литээр 11.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, газар абахада һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – мэдэрэл һайжарха, ухаан хурсадаха.

Октябриин 17, гарагай 1, буряад-монгол литээр 12.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо. Эмнэлгэ эхилэлтэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, ондоо тээшэ зөөлгэхэгүй, олзын хэрэг эхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник