Зурхай 15 oct 2021 179

​Зурхай - октябриин 15, гарагай 6, буряад-монгол литээр 10

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, газар худалдажа абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.