Зурхай 20 oct 2021 163

​Зурхай - октябриин 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15

Мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада, үлзытэй гэбэшье, һарын 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдо оршоно, иимэ ушарһаа һүнэһэн гэмтэжэ болохо.