Зурхай 26 oct 2021 124

​Зурхай- октябриин 26, гарагай 3, буряад-монгол литээр 21

Дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай түрүүшын үдэр.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.