Зурхай 28 oct 2021 147

​Зурхай - октябриин 28, гарагай 5, буряад-монгол литээр 23

Дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һанаһан хэрэгүүдэй урагшатайгаар бүтээхэ һайн үдэр.

Нарай хүүгэдэй хэрэгүүдые, түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.