Зурхай 29 oct 2021 123

​Зурхай - октябриин 29, гарагай 6, буряад-монгол литээр 23 дабхарлаба

Хониной хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые, зарга эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.