Зурхай 1 nov 2021 244

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 1-һээ 7 болотор

© фото: Анна Огородник

Ноябриин 1, гарагай 2, буряад-монгол литээр 26.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха, илангаяа шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэр бараа заһахада, эмнэлгэ эхилхэдэ.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – аза талаанда, жаргалда.

Ноябриин 2, гарагай 3, буряад-монгол литээр 27.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ ба хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Ноябриин 3, гарагай 4, буряад-монгол литээр 28.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа заргалдаанда.

Ноябриин 4, гарагай 5, буряад-монгол литээр 30 (29 таһараа).

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ ба хүрэнгэ оруулгада, мүнгэ санга урьһалхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда.

Ноябриин 5, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Тиигэбэшье хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урилтагүй, юрын шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Ноябриин 6, гарагай 7, буряад-монгол литээр 2.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр эмнэлгэ, олзын хэрэг болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.

Ноябриин 7, гарагай 1, буряад-монгол литээр 3.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр. Энэ үдэр эмнэлгэ эхилхэгүй, багашуулай шухала хэрэг хэлтэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник