Зурхай 5 nov 2021 238

​Зурхай - ноябриин 5, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 1

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Тиигэбэшье хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урилтагүй, юрын шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.