Зурхай 8 nov 2021 318

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 8-һаа 14 болотор

Ноябриин 8, гарагай 2, буряад-монгол литээр 4.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүдхэл, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарха.

Ноябриин 9, гарагай 3, буряад-монгол литээр 5.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Ноябриин 10, гарагай 4, буряад-монгол литээр 6.

Ута наһанай, баялигай, илангаяа мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрэй һуури татахада, заһабарилхада, зөөлгэхэдэ муу үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шэг шарай муудаха.

Ноябриин 11, гарагай 5, буряад-монгол литээр 7.

Амгалан байдалай, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда.

Ноябриин 12, гарагай 6, буряад-монгол литээр 8.

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, ажалаа эблүүлжэ хэблүүлхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Ноябриин 13, гарагай 7, буряад-монгол литээр 9.

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүдхэл, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.

Ноябриин 14, гарагай 1, буряад-монгол литээр 10.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шэнэ гэр барихада шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ