Зурхай 12 nov 2021 182

​Зурхай - ноябриин 12, гарагай 6, буряад-монгол литээр 8

Хониной хэшэг даллага абахада, һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, ажалаа эблүүлжэ хэблүүлхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.