Зурхай 15 nov 2021 361

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 15-һаа 21 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ноябриин 15, гарагай 2, буряад-монгол литээр 11.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байха; эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй, шухала хэрэг эхилхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Ноябриин 16, гарагай 3, буряад-монгол литээр 12.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Ноябриин 17, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэхэдэ, угаалга үйлэдэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Багашуулай хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэл оролдолгодо.

Ноябриин 18, гарагай 5, буряад-монгол литээр 14.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, холын харгыда мордоходо, нүүхэдэ һайн үдэр – һанаһан хэрэг түргэн бүтэхэ.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Ноябриин 19, гарагай 6, буряад-монгол литээр 15.

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада һайн үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, юрын шухала хэрэг эхилэлтэгүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һайн гэбэшье, һарын 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршоно, тиимэһээ үһэ абалтагүй.

Ноябриин 20, гарагай 7, буряад-монгол литээр 16.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбалшье гү, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо. Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.

Ноябриин 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 17.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шэг шарай муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК