Зурхай 13 nov 2021 231

​Зурхай - ноябриин 13, гарагай 7, буряад-монгол литээр 9

Таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүдхэл, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.