Зурхай 14 nov 2021 182

​Зурхай - ноябриин 14, гарагай 1, буряад-монгол литээр 10

Шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шэнэ гэр барихада шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.