Зурхай 19 nov 2021 327

​Зурхай - ноябриин 19, гарагай 6, буряад-монгол литээр 15

Хониной хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада һайн үдэр. 

Эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, юрын шухала хэрэг эхилэлтэгүй. 

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу гэмгүй. 

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – һайн гэбэшье, һарын 15-да хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршоно, тиимэһээ үһэ абалтагүй.