Зурхай 20 nov 2021 438

​Зурхай - ноябриин 20, гарагай 7, буряад-монгол литээр 16

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбалшье гү, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. 

Энэ үдэр шухала хэрэг, эмнэлгэ эхилэлтэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. 

Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу муу. 

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха. 

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.