Зурхай 21 nov 2021 290

​Зурхай - ноябриин 21, гарагай 1, буряад-монгол литээр 17

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр. 

Энэ үдэр эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, хурим түрэ наадахагүй. 

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн. 

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр. 

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шэг шарай муудаха.