Зурхай 22 nov 2021 155

​Зурхай - ноябриин 22, гарагай 2, буряад-монгол литээр 18

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлүүлхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.