Зурхай 26 nov 2021 429

​Зурхай - ноябриин 26, гарагай 6, буряад-монгол литээр 22

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье, үбшэн дэлгэрхээр, тиимэһээ үһэ абалтагүй.