Зурхай 27 nov 2021 330

​Зурхай - ноябриин 27, гарагай 7, буряад-монгол литээр 23

Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Хүүгэдые гэртэһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.