Зурхай 28 nov 2021 208

​Зурхай - ноябриин 28, гарагай 1, буряад-монгол литээр 24

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай түрүүшын үдэр.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.