Зурхай 22 nov 2021 235

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 22-һоо 28 болотор

Ноябриин 22, гарагай 2, буряад- монгол литээр 18.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлүүлхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Ноябриин 23, гарагай 3, буряад- монгол литээр 19.

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада, һанаһанаа бүтээхэдэ, һуралсал эхилхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэгүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Ноябриин 24, гарагай 4, буряад- монгол литээр 20.

Баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ангалгада, үлэсхэлэндэ.

Ноябриин 25, гарагай 5, буряад- монгол литээр 21.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һанаһанаа бүтээхэдэ, эблэрхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнүүдтэ.

Ноябриин 26, гарагай 6, буряад- монгол литээр 22.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье, үбшэн дэлгэрхээр, тиимэһээ үһэ абалтагүй.

Ноябриин 27, гарагай 7, буряад-монгол литээр 23.

Илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада һайн үдэр.

Хүүгэдые гэртэһээ холо эльгээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Ноябриин 28, гарагай 1, буряад-монгол литээр 24.

Дүйсэн үдэр. Зула хуралай түрүүшын үдэр.

Бальжиниматай (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбашье, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК